maandag 13 augustus 2018

Ik ben niet gek, ik ben een woning

Verbleef u deze vakantie toevallig in een huisje, waarvan u dacht: ‘hier wil ik eigenlijk wel blijven wonen’. Wanneer is een huisje nou een woning en wanneer een vakantieverblijf? 

woning of vakantiehuis
Vergunning verleners worstelen nogal eens met die vraag. Het is een flink verschil of je een ontheffing of vergunning geeft voor een huisje met een recreatiefunctie of geschikt acht voor permanente bewoning. Aanbieders en bewoners van Tiny Houses zoeken vaak vooraf contact met gemeenten om de bestemming en het gebruik goed te regelen. En met toenemend succes.

Cabin 1 staat op het voormalige jachtgebied Hemelzicht in Lettele. Via een pad van 100 meter bereik je de vrijstaande Cabin, verscholen in het coulissen landschap van Salland. Het huisje ligt aan de zuidelijke rand van een bosperceel van 4.000 m2, uitkijkend over weilanden en maisvelden op een steenworp afstand van de Holterberg, landgoederen, de IJssel en historische stadjes als Deventer, Zutphen en Lochem. Je kan de pre-fab Cabin het hele jaar door gebruiken als woonhuis of kantoor. Dit is dus misschien wel een woning, maar het voelt natuurlijk als vakantie … en je kan het huisje ook boeken voor een kortere periode.

Solar Cabin won een prijs bij een ontwerpwedstrijd. Al snel ontwikkelde het concept zich door tot woning, geschikt voor woningcorporaties, gemeenten, particulieren en recreatieondernemers. Het zonnedak van de SolarCabin produceert meer energie dan de woning verbruikt. Geen energierekening dus en extra capaciteit. Het huisje is demontabel, verplaatsbaar en uit te breiden. Door de modulaire opbouw en prefabricage is de woning binnen enkele dagen compleet opgebouwd te leveren, inclusief installaties. Het eerste exemplaar functioneert voor een periode van 12 maanden als woning in Wageningen en wordt bewoond door Robin en Amanda, dat voelt natuurlijk als vakantie …

Door de kleinschaligheid, bijzondere vormen en bijzondere locaties gaat het nieuwe wonen steeds meer lijken op vakantie. Je moet natuurlijk wel met de gemeente regelen dat je huisje permanent bewoond mag worden.

NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar

dinsdag 24 juli 2018

Leven in een tropisch kikkerlandje


We moeten natuurlijk alles doen wat we kunnen om CO2 uitstoot tegen te gaan. En het getuigt van goed rentmeesterschap om moeder aarde in haar best mogelijke conditie over te dragen aan de volgende generaties. Maar ondertussen zien we bijna dagelijks de gevolgen van de in gang gezette klimaatverandering en daar moeten we misschien ook wel iets mee. Veranderende temperaturen, extreme regenval, stijging van de zeespiegel …….. een beetje vooruitdenken kan geen kwaad .

Rob Buiter maakte een wetenschappelijke analyse van een recent rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving, de overheidsinstantie die voor het Rijk het natuur-, milieu- en ruimtebeleid analyseert) en ik deel graag zijn bevindingen, voor zover die betrekking hebben op de bouw.

In de grond- weg en waterbouw is er genoeg om over na te denken. Wanneer je bouwt aan de infrastructuur van ons land, kan je rekening houden met de temperaturen en de neerslag van nu, of je kunt alvast vooruitdenken over het klimaat dat wordt voorspeld. Warmer weer vraagt misschien andere maatregelen vanwege het krimpende en uitzettende metaal van bijvoorbeeld bruggen, en extreme neerslag vraagt extra maatregelen bij het bouwen van tunnels. We hebben nú de kans om dat soort maatregelen te nemen bij de infrastructuur die nu wordt gebouwd of gepland. Dat soort grote infrastructurele werken leg je voor tientallen jaren neer, dus dan moet je ook verder vooruitdenken.

Maar ook in de steden- en huizenbouw moet anders worden gepland. Drs. Willem Ligtvoet van PBL legt uit. “Een van de belangrijke problemen is de toename van hittestress in de steden.” We zullen goed moeten nadenken over het koelen van huizen, om pieken in de sterfte in de zomer te voorkomen. Ook onze steden zullen we anders moeten inrichten. Steden zijn zogenoemde ‘hitte-eilanden’, die al gauw enkele graden warmer zijn dan de omgeving. Dat soort effecten kun je voor een deel beperken door meer groen in de steden te plannen. 

Wonen op het water is al eeuwenoud, maar dankzij de klimaatverandering heeft het een nieuwe dimensie gekregen. Onder andere vanwege de verwachte toename van hevige regenval moeten planologen bij de stedenbouw meer en meer rekening houden met waterberging. Die berging kan in de vorm van bijvoorbeeld een min of meer natuurlijk meer worden aangelegd in nieuwe woonwijken, maar steeds meer steden ontdekken dat je ‘op’ die waterberging net zo goed huizen kunt bouwen. De zes ‘drijvende kavels’ in de Delftse wijk Harnaschpolder zijn daar een goed voorbeeld van. Daar zijn complete villa’s van meerdere verdiepingen op betonnen bakken gebouwd. . Maar ook de duurzame drijvende wijk SCHOONSCHIP in Amsterdam belooft een  mooi waterdorp te worden.

Voor de volledige analyse van Rob Buiter, klik hier Kosten en kansen van klimaatverandering


NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2
En bestel je eigen exemplaar


zaterdag 16 juni 2018

60.000 Tiny Houses in het bos

‘Nederland wil de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van klimaatbeleid. Een deel van de oplossing wordt gezocht in het domein van agro en natuur en in vormen van natuurlijke koolstofopslag’. schrijft Guido Enthoven, directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie in zijn rapportage ‘nieuw bos en klein wonen’. Guido ziet geweldige kansen voor Tiny Houses in nieuw bos. ‘Juist door bos te combineren met agrarische activiteiten en wonen, groeit de haalbaarheid van de plannen.’ 

Op 26 oktober 2016 werd op de Nationale Klimaattop het Actieplan Bos en Hout ondertekend. Tot de ondertekenaars behoorden vertegenwoordigers van boseigenaren, houtimporteurs, papier- en kartonproducenten, de bouwsector en natuur- en milieuorganisaties. Met de toenmalige Staatsecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werden heldere afspraken gemaakt over volgende stappen.


Het plan kreeg veel aandacht in de media. Met name het idee om in Nederland 100.000 hectare bos aan te leggen trok veel belangstelling. Guido is een van de kartrekkers: “Op dit moment is Nederland nog voor een belangrijk deel afhankelijk van de import van hout, waarbij het meeste hout uit Europa, Scandinavië en de Oekraïne komt. We verwachten dat de vraag naar hout de komende decennia minimaal zal verdubbelen. De aanleg van bos vermindert onze afhankelijkheid van het buitenland.”Maar is er wel plek voor extra bossen? Guido denkt van wel: “Een kwart van de agrarische ondernemers zal de komende tien jaar zijn bedrijfsactiviteiten beëindigen, onder andere door gebrek aan bedrijfsopvolgers. Stoppende boeren willen graag hun land in eigendom houden en zoeken passende vormen die dit mogelijk maken. Hier ontstaat ruimte voor de aanleg van nieuw bos en voedselproductie en woningen.”

Bos heeft ecologische waarde, maar het valt niet mee om er ook economische waarde aan toe te kennen. Die mogelijkheid wordt groter als je denkt aan functiecombinatie. Het combineren van verschillende functies biedt volgens Guido interessante perspectieven. Hij denkt aan bosbouw en landbouw, bijvoorbeeld via agro forestry of voedselbossen, of aan de combinatie van bosbouw met kleinschalige recreatie of vormen van (eventueel tijdelijke) bewoning met tiny houses. “De komende jaren moet de woningvoorraad aanzienlijk worden uitgebreid, met bijzondere aandacht voor starterswoningen, ouderenwoningen, generatiebestendig wonen en het verduurzamen van woningen.”

De toenemende aandacht voor tiny houses en andere vormen van kleinschalige bewoning is hem niet ontgaan. “Enkele tientallen gemeenten experimenteren al met dergelijke vormen, zoals Almere, Den Haag, Leiden, Den Helder, Zwolle en Boekel. Ontwikkelingen rond tiny houses zijn vanuit duurzaam perspectief interessant omdat de ecologische voetafdruk van deze woningen zeer gering is, en omdat zij nieuwe mogelijkheden bieden voor passende bewoning in het landelijk gebied.”


Op het gebied van regelgeving zijn nog wel wat hordes te nemen. In Nederland zijn we sterk in het eenduidig benoemen van bestemmingen. Maar ook hier zijn kansen. “De nieuwe Omgevings wet biedt interessante aanknopingspunten omdat deze meer is toegesneden op het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven en het mogelijk maken van functiecombinatie. De Crisis- en herstelwet biedt nu al mogelijkheden om belemmerende regelgeving tijdelijk buiten toepassing te verklaren.
Overheden kunnen ook zelf iets doen om gecombineerde bossen mogelijk te maken. Zij kunnen bijvoorbeeld een deel van de grond die zij in eigendom hebben, transformeren naar bos. “De Provincies zijn in het kader van het Natuurpact gehouden om in de periode 2016-2027 in totaal 52.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben op dit moment ruim 400.000 hectare grond in eigendom buiten het bebouwd gebied en buiten het Natuurnetwerk. Guido licht dit toe: “Deze grond wordt momenteel voor een aanzienlijk deel verpacht aan boeren. Als de komende decennia 10 % van deze grond wordt omgezet in bos, leidt dat tot uitbreiding van het bosareaal met 40.000 hectare. In combinatie met vormen van (tijdelijke) bewoning leidt dit per saldo ook tot een positief financieel resultaat.” 

Vol vertrouwen kijkt Guido naar de toekomst: “Een voorlopige inschatting is dat door het wegnemen van belemmerende regelgeving 20.000 hectare nieuw bos kan worden gecreëerd in combinatie met 60.000 tiny houses, bijvoorbeeld ten behoeve van starters, alleenstaanden, senioren of recreatie.” 

Lees hier de complete rapportage: NIEUW BOS EN KLEIN WONENNIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar


vrijdag 25 mei 2018

De bouwboerderij, one stop shopping voor bio-contractorsIn 2016 presenteerde een groot aantal bosbelanghebbende partijen*) het convenant ‘Bos en Hout’. Zij constateren dat op dit moment het areaal bos wereldwijd elk jaar afneemt met een half procent. Nederland is voor 90 % afhankelijk van de import van hout en de komende jaren zal de vraag naar hout naar verwachting verdubbelen door nieuwe bio based toepassingen in de chemie, materialen en bio-energie. Investeren in de aanleg van bos is van groot belang, ook omdat het direct een bijdrage levert aan beleidsdoelen op het gebied van klimaat, economie, werkgelegenheid, recreatie, waterretentie en biodiversiteit.


Om de ambities gestalte te geven is er behoefte aan innovatieve bos pilots. De proefprojecten moeten beantwoorden welk bospotentieel we laten liggen en hoe we zorgen voor een sluitend huishoudboekje op die percelen. In Nederland is het namelijk een forse uitdaging om met alleen bosbouw een gunstig verdienmodel te realiseren. Misschien biedt een combinatie met agro-forestry en off-grid huisjes nieuwe inzichten.

Wat vindt u van een farm waar uitsluitend bio-based bouwmaterialen worden verbouwd, geteeld en gefokt? One-stop shopping voor de moderne bio-constructor. De bouwmaterialen komen in de ideale situatie rechtstreeks van de boerderij, zonder tussenschakels. Uiteraard vind je op een bouwfarm veel bomen, maar ook vlas en hennep als isolatiemateriaal en riet en stro. Als je nog een stapje verder gaat, kan je zelfs denken aan schapen (isolatie wol) en een algenvijver. De nieuwste generatie zonnepanelen van Aerup werkt immers al op algen. 

Off-grid huisjes stellen je in staat op ieder vruchtbaar stukje grond een bouwfarm te starten. De farmer kan eenvoudig beginnen met aanplant en een paar schapen, en de natuur z’n werk laten doen. Bedrijfsgroei zal je moeten afstemmen op de snelheid, die de natuur je biedt. Om het verdienmodel te versterken kan je natuurlijk ook een gemengde farm starten. Tussen de bomen ontwikkel je een voedselbos, dat in ieder geval voorziet in de behoefte van de farmer, maar misschien ook in de ruilhandel met buren een rol kan spelen bij een nieuw economisch ruilmodel. Als je kans ziet een stuk landbouwgrond in de periferie van grotere steden te vinden, zit je gelijk goed met je afzetgebied.

Wie begint de eerste Nederlandse bouwfarm? *) Actieplan Bos en Hout werd onder andere opgesteld door vertegenwoordigers van boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten, bouw- en timmerbedrijven, natuur- en milieuorganisaties en betrokken ministeries en provincies.

NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar

dinsdag 15 mei 2018

nu al te bestellen: Slim Ruimtegebruik 2

M'n nieuwe boek: SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 is vanaf vandaag te bestellen, 20 nieuwe verhalen over kleine, duurzame en innovatie gebouwtjes. Een vernieuwend e-book met extra interactie, boeiende uitvoeringsvideo's, mooie verhalen, veel illustraties en prachtig beeldmateriaal, schitterend vormgegeven door Ronald Wientjes. Voor slechts € 8,95 inclusief btw bestel je je eigen versie van SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 en kan je het e-book zo vaak lezen als je zelf wilt.
Laat je verleiden door deze SNEAK PREVIEW of ga gelijk naar de BESTELPAGINA. Als je eerst even wilt warm lezen, kijk dan hieronder hoe Alex Wyndham belandde in zijn Hawk House avontuur.

HAWK HOUSE
Je hutje harmonieus opnemen in een groene omgeving is natuurlijk altijd een goed idee. Maar als je echt tussen het wilde groen wilt gaan leven en werken en eisen stelt aan je comfort, dan heb je nog wel een kleine uitdaging. Alex Wyndham, architect en kunstenaar, nam de uitdaging aan en bouwde een huisje waarvan de gevels kunnen open klappen en de omgevingsbegroeiing doorgroeit op het dak. Een camouflage cabana, die jaloers maakt …….
Tussen de bergen van Big Sur met panoramisch uitzicht op de oceaan nestelt zich in centraal Californië inmiddels al jaren het Hawk House. Een cabana met alleen een bed, stoel en bureau. Op het dak groeien inheemse wilde bloemen en inheemse grassen en de gevel is afgewerkt met boomschors van sequoia’s. De voorkant opent zich met drie glazen deuren en de zijkanten klap je omhoog als de vleugels van een havik. Zo heb je nog meer uitzicht en optimale ventilatie. Liggend in je bed zie je de walvissen voorbij zwemmen. Meer weten? Lees dan hier het VOLLEDIGE ARTIKEL OVER HAWK HOUSE of bestel het E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2


SLIM RUIMTEGEBRUIK 1: IN BOEKVORM

Samen met Nederlandse Handels Uitgaven gaf ik al een boekje uit met m'n eerste 20 artikelen over SLIM RUIMTEGEBRUIK. 

Het kleinste huisje van 1 m2 mag natuurlijk niet ontbreken. Maar ook het Hobbit Huis, de Hubbel en een mantelzorgwoning van PasAan kom je tegen in dit rijk geïllustreerde boekje met prachtige foto's. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan deze SNEAK PREVIEWMarjolein Jonker, grande dame van de Tiny House Movement is enthousiast: Marjolein Jonkers reactie op het boekje

donderdag 3 mei 2018

Cubica uit costa rica


Als je een klein huisje bewoont, wil je alle ruimte gebruiken. Cubica maakt een expanded versie van een zeecontainer en vergroot de ruimte naar 3m x 8 m. Zelfs het dak wordt benut met een fantastisch dakterras.

Cubica is een bedrijf uit Costa Rica dat is gespecialiseerd in alternatieve constructies, op basis van hergebruikte zeecontainers. Ze hebben inmiddels woningen, kantoortjes en commerciële projecten gebouwd en noemen lagere kosten, kortere levertijden, aardbevingsbestendigheid en weinig onderhoud als een paar voordelen van het gebruik van containers.

Een van hun pronkjuwelen is de Casa Cubica, een compacte woning, gebouwd op basis van een 20-voets container. Een 20-voets container heeft slechts 16 m2 ruimte, maar Casa Cubica strekt zich uit met een verlenging aan het uiteinde en een expanded glasoppervlak aan de lange zijde.


De achterwand van de leefruimte is bekleed met kasten, de kitchenette, en een Murphy bed. De uitbreiding biedt ook ruimte voor ingebouwde stapelbedden, terwijl de badkamer aan de andere kant is. De badkamer heeft een apart compartiment met het toilet en een gestapelde wasmachine en droger.

Twee sets schuifpuien openen de ruimte naar het dek. De douche heeft ook directe toegang tot de buitenlucht. Een scheepsladder leidt naar een tweede dek op het dak. De glazen deuren kunnen worden beschermd door een rolluik, dat verborgen is in een doos op dakniveau die ook dient als een bank voor het dakterras.

Naast het bieden van verblijfsruimte, helpt het dak ook om de woning koel te houden door te voorkomen dat zonlicht de metalen container rechtstreeks raakt. Evenzo werd de gevelbeplating van golfplaten zodanig gekozen dat deze warmte weerkaatst en is geïnstalleerd met een luchtspleet erachter voor ventilatie.

Casa Cubica wordt vooral op de markt gebracht als een vakantiehuis waarin maximaal vier personen kunnen slapen. Het zou echter ook geschikt kunnen zijn voor een één of tweepersoons huishouden, compleet met een kitchenette, een complete badkamer en was faciliteiten.

SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Binnenkort lanceer ik samen met Nederlandse Handelsuitgaven m'n nieuwe boek: SLIM RUIMTEGEBRUIK 2, 20 nieuwe verhalen over kleine, duurzame en innovatie gebouwtjes. Een e-book met extra interactie, boeiende uitvoeringsvideo's, mooie verhalen, veel illustraties en prachtig beeldmateriaal. Schitterend vormgegeven door Ronald Wientjes.

Vast in de stemming komen? Bekijk deze preview: PREVIEW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2vrijdag 20 april 2018

vooraankondiging: Slim Ruimtegebruik 2

Begin mei lanceer ik samen met Nederlandse Handelsuitgaven m'n nieuwe boek: SLIM RUIMTEGEBRUIK 2, 20 nieuwe verhalen over kleine, duurzame en innovatie gebouwtjes. Een e-book met extra interactie, boeiende uitvoeringsvideo's, mooie verhalen, veel illustraties en prachtig beeldmateriaal. Schitterend vormgegeven door Ronald Wientjes.

Vast in de stemming komen? Bestel m'n eerste boekje via deze SNEAK PREVIEW en lees komende weken m'n blog. Dan geef ik je steeds een paar nieuwe voorbeelden uit het nieuwe e-book.

STELTLOPER
Strobalen stapelen of stroblokken monteren? Dat is de vraag. Zelfde materiaal, ander bouwsysteem. Met de strostapel ervaringen van de afgelopen jaren staan er nieuwe pioniers op. Bio-constructor Pim Hondeveld bedacht een bouwsysteem met geperste geprofileerde stroblokken in alle denkbare maten. ‘Steltloper’ laat zien hoe de stroblokken worden omgetoverd tot een prachtig afgewerkt energiezuinig gebouwtje.Bestel je eigen stro-pers en ga bouwen.

‘Steltloper’ is een koepelvormig gebouwtje met een complete schil van geperst stro en een bouwtijd van circa 1 maand. Pim Hondeveld, eigenaar van Straw Blocks Systems vertelt gepassioneerd over zijn idee om Steltloper te bouwen: “Een Steltenberg is een type hooiberg in onze streek (Achterhoek en Twente) op palen of stelten met een droge ruimte eronder. Een roggemijt, eivormig, had vroeger de functie van opslagdepot van schoven die van het land kwamen,dus de ongedorste versie van graan/stro. Die twee gecombineerd heb ik de naam ‘Steltloper’ gegeven, een vogel, die voorkomt in drassige gebieden in Nederland. Lees hier het complete ARTIKEL STELTLOPER

JOEL ALLEN

Je eigen hutje in een willekeurige boom hangen, ….. mag dat? De sympathieke Joël Allen heeft het gewoon gedaan in Whistle, British Columbia (Canada) en gebruikte een boom, die op de kroondomeinen stond en dus niet op zijn eigen grond. Joël’s boom-ei van hout heeft geen elektriciteit of voorzieningen, maar blinkt uit in schoonheid en harmonie met de prachtige groene omgeving. Zijn enige vraag: Kan ik hier blijven wonen?

“Ik zal het maar eerlijk zeggen”, zegt Joël,
“Ik heb geprobeerd om met m’n 26ste met pensioen te gaan met hulp van m’n zelf ontwikkelde plan om snel rijk te worden, maar dat is helemaal mislukt. Wat heeft dit te maken met de boomhut? Nou, na mijn ‘pensionering’ was het boom-ei de kritieke schakel tussen mijn vroegere carrière als software ontwikkelaar, en mijn nieuwe carrière als timmerman.” Meer informatie vind je in het volledige ARTIKEL JOEL ALLEN

SLIM RUIMTEGEBRUIK IN BOEKVORM

Samen met Nederlandse Handels Uitgaven gaf ik al eerder een boekje uit met m'n eerste 20 artikelen over SLIM RUIMTEGEBRUIK. Constant ben ik op zoek naar ruimte-innovaties op de vierkante mm en verwonder me over de wereld van tiny houses, tuinkantoortjes, mantelzorgwoningen, onderkomens voor vluchtelingen en alle kleine ruimtes die je maar kan bedenken.

Het kleinste huisje van 1 m2 mag natuurlijk niet ontbreken. Maar ook het Hobbit Huis, de Hubbel en een mantelzorgwoning van PasAan kom je tegen in dit rijk geïllustreerde boekje met prachtige foto's. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan deze SNEAK PREVIEWMarjolein Jonker, grande dame van de Tiny House Movement is enthousiast: Marjolein Jonkers reactie op het boekje